NO.

538

ไม่มีพรมแดน

1. จะออกไป จะออกไป
ไม่ว่าที่ไหนที่ทรงบัญชา... ข้าจะไป
ส่งความรัก ด้วยชีวิต
พระเยซูคริสต์ช่วยให้พ้นบาป
อยากให้โลกได้รู้

***ไม่มีพรมแดนหรือ ใครจะขัดขวาง
เมื่อทรงนำไป พระองค์จะเปิดทาง
ยากเย็นเพียงใด ข้าจะตรงไป
ไม่มองกลับหลัง
ประกาศพระนามพระองค์

2. ไม่ยอมแพ้ ไม่รอช้า
ไม่ว่าสิ่งไหนที่ทรงบัญชา... ข้าจะทำ
สุดกำลัง สุดความคิด
ข้ามอบชีวิตเป็นเครื่องบูชา
ข้าพร้อมจะรับใช้