top of page

NO.

074

ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง

1. ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง
แต่แข็งแกร่งด้วยพระวิญญาณ (X2)

**ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป
ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป
ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป
โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ

bottom of page