NO.

482

ไม่ใช่เรา

1. มิใช่เราจะคิดถือ ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใด
เกิดจากความสามารถของเราเอง

*แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า
แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า
แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า
2โครินธ์ 3:5