NO.

15

ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ชาวโลก

KEY

      G#   D#7       G#      G#  D#7   G#

1. ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจ ยิน  ดี

     C#    D#      Fm

มีพระราชาประสูติ

      G#         G#

คือพระเยซู เสด็จลงมา

     G#

ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ

     D#

ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ

     G#       C#        G#     D#7 G#

ให้เรา ให้เรา ร้องเพลงสรรเสริญ


     G#          D#7 G#     G#  D#7  G#

2. ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ชาวโลก

      C#        D#         Fm

พ้นทุกข์พ้นโศก เบิกบาน

       G#             G#

พฤกษาไร่นา ภูเขาลำธาร

        G#

ประสานสำเนียงยินดี

      D#

ประสานสำเนียงยินดี

      G#         C#          G#   D#7 G#

ประสาน ประสาน สำเนียง ยิน ดี


     G#    D#7    G#          G#   D#7  G#

3. อย่าให้บาปชั่ว และความเลวทราม

        C#           D#       Fm

เป็นหนามเสียดแทง ในใจ

       G#                      G#

ความรักเมตตา ของพระเยซู

      G#

บันดาลให้เรากลับใจ

      D#

บันดาลให้เรากลับใจ

      G#        C#        G#  D#7  G#

บันดาล บันดาล ให้เรากลับใจ


    G#    D#7          G#

4. พระองค์ครองโลก

       G#       D#7  G#

ด้วยความเที่ยงธรรม

      C#       D#  Fm

ทรงนำด้วยกรุณา

   G#

รังสีชอบธรรม ประจักษ์แก่ตา

       G#

ความรักประหลาดหนักหนา

       D#

ความรักประหลาดหนักหนา

         G#        C#         G#     D#7 G#

ความรัก ความรัก ประหลาดหนักหนา

-4