NO.

193

จากส่วนลึกของใจ

KEY

                   C#

1. เพราะความรักพระองค์

    G#                D#

แม้ข้าพลั้งพลาดไป

              C#

หลายครั้งทำผิดมากมาย

       G#           D#

ทรงยอมให้เริ่มใหม่


            Fm

**เปรียบดั่งแสงส่อง

       C#          G#      D#

ทรงนำข้าอยู่เสมอนิรันดร์

      Fm          C#            G#      D#

ไม่มีสิ้นสุด พระสิริพระองค์ล้อมข้าไว้


C#                   G#                   Fm

***ทั้งชีวิตวิญญาณ ขอมอบแด่พระองค์

                  D#                   C#

ขอรักของพระองค์...นำใจข้า

                  Fm                   D#

ข้าเชื่อฟังพระคำ จะสรรเสริญพระองค์

                  Bbm

ข้ารักพระองค์หมด..ดวงใจ


               Fm

**เปรียบดั่งแสงส่อง


      C#          G#       D#

ทรงนำข้าอยู่เสมอนิรันดร์

       Fm        C#              G#      D#

ไม่มีสิ้นสุด พระสิริพระองค์ล้อมข้าไว้

           G#            C#           D#

จากส่วนลึกของหัวใจ ข้าสรรเสริญ

       Fm       C#         D#            C#

สรรเสริญพระองค์ สรรเสริญด้วยสุดใจ

       D#         C#       D#             C#

(ด้วยสิ้นสุดกำลัง ข้าสรรเสริญพระองค์)

          D#           C#

(สรรเสริญแด่พระองค์)

           D#          C#

(สรรเสริญด้วยสุดใจ)

      D#     C#

ทั้งหมดใจข้า


             C#                    G#       D#

2)น้ำพระทัย พระองค์ ทรงรักข้ามากมาย

         C#                        G#       D#

ขอก้มกราบด้วยใจถ่อม ยกย่องแต่พระองค์


                             C#

****จะสรรเสริญพระองค์

          Fm       D#

ด้วยสุดใจ สุดกำลัง

-4