top of page

NO.

130

ทุกสิ่งสรรเสริญ

KEY

    F#          B             C#

1. ร้อง สรรเสริญ พระนามพระเจ้า

F#           B         C#

ร้อง สรรเสริญ พระผู้ทรงสร้าง

B               C#

ฟ้าและจักรวาล


      F#       B             C#

2. ร้อง สรรเสริญ พระราชกิจ

F#         B               C#

ร้อง สรรเสริญ ความยิ่งใหญ่

       B                 C#

พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์


          B                 F#

*ด้วยเสียงแตร ด้วยพิณใหญ่

      B                     F#

ด้วยใจแห่งการสรรเสริญ

         C                  F#

ด้วยเสียงเพลง เต้นโลดไป

     E                   C#

สุดใจมอบแด่พระองค์


      F#            C#            B            C#

*ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า

     F#       C#          B                  C#

ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระนาม

     F#       C#           B               C#

ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า

    F#        C#          B                   C#

ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระนาม

-4
bottom of page