NO.

130

ทุกสิ่งสรรเสริญ

KEY

    F#         B       C#

1. ร้อง สรรเสริญ พระนามพระเจ้า

F#         B       C#

ร้อง สรรเสริญ พระผู้ทรงสร้าง

B             C#

ฟ้าและจักรวาล


F#            B          C#

2. ร้อง สรรเสริญ พระราชกิจ

F#         B          C#

ร้อง สรรเสริญ ความยิ่งใหญ่

       B             C#

พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์


          B            F#

*ด้วยเสียงแตร ด้วยพิณใหญ่

      B                 F#

ด้วยใจแห่งการสรรเสริญ

         C               F#

ด้วยเสียงเพลง เต้นโลดไป

     E              C#

สุดใจมอบแด่พระองค์


      F#        C#            B       C#

*ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า

    F#        C#            B         C#

ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระนาม

     F#        C#           B         C#

ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า

    F#        C#          B           C#

ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระนาม

-4