NO.

226

ผู้เป็น

KEY

       F           Bb

1.ข้าปฏิบัติพระผู้ช่วย

       F

ด้วยทรงพระชนม์เป็นอยู่

    F              Dm  G              C

ข้ารู้ว่าพระองค์ทรงมีชีวิตเป็นอยู่เรื่อยไป

     F

ข้าเห็นพระคุณพระเยซู

    F

ได้ยินเสียงหนุนน้ำใจ

         G                          C

เมื่อข้ามีความทุกข์ครั้งใดพระองค์อยู่ใกล้


      F              Bb             F

*ผู้เป็น ผู้เป็นคือองค์พระเยซูเจ้า

       C                 F

ทรงเดินและตรัส สถิตกับเรา

      G              C

ทรงนำทางแคบชีวี

       F                   Bb        Am

ทรงเป็น ทรงพลีประทานชีวิตนิรันดร์

      Dm        G 

ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร

    F        C     F

ข้ารู้เพราะอยู่ในใจ


        F                Bb

2.แลไปในโลกล้อมรอบข้า

      F

พระองค์ทรงคุ้มครองอยู่

     F                   Dm

แม้ข้าจะเหนื่อยแสนเมื่อยล้า

     G                 C

แต่ข้าไม่ยอมท้อถอย

    F

ข้ารู้พระองค์ทรงนำหน้า

        F

ตามทางชีวาน้อยใหญ่   

      G                   C

พระเยซูจะเสด็จมาในวันสุดท้าย


        F           Bb

3.ชื่นใจยินดีโอ้คริสเตียน

      F

จงเพียรร้องเพลงสรรเสริญ

        F           Dm       G      C

สรรเสริญว่าฮาเลลูยา แด่พระเยซูผู้ไถ่

       F

ทรงเป็นความหวังของผู้หา

     F

เมตตาแก่คนทั่วไป

    G                             C

ไม่มีใครเหมือนพระเยซูพระผู้ยิ่งใหญ่

-4