top of page

NO.

192

พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

KEY

            F                         Dm  

1. พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

         Bb             C  

ทรงฤทธา ทรงฤทธา

        F                       Dm  

พระองค์ทรงช่วยทรงอำนวยพระพร

         Bb      C  

จงยินดี จงยินดี


     F                          Dm  

** จงเปรมปรีด์ในเสียงเพลง

Bb                          C  

จงครื้นเครงในความรักของพระองค์

       F                         Dm  

พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

          Bb          C            F  

ทรงฤทธา ทรงฤทธา ทรงฤทธา

-4
bottom of page