top of page

NO.

249

มีสหายเลิศคือพระเยซู

KEY

    C                          F  

1. มีสหายเลิศคือพระเยซู

C                                G  

ผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรา

C                       F  

มีอะไรรบกวนให้โศกเศร้า

C      G            C  

จงรีบเร่งมาเข้าเฝ้า


Dm    G                  C      C7  

*เหตุไฉนเราลืมพระเจ้าบ่อย

F        C                 Dm   G  

ใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุ

C              C7                 F  

เพราะการไหว้วอนเราได้ท้อถอย

C     G                 C  

ไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดช


     C                                  F  

2. เราเป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงหรือ

C                                     G  

เคยเดือดร้อนลำบากหรือเปล่า

C                           F  

ไม่ควรย่อท้อหรือใจห่อเหี่ยว

C      G                  C  

แต่รีบเร่งนำมาเข้าเฝ้า


 Dm     G            C    C7  

*เราจะหาสหายที่วางใจ

F           C                    Dm   G  

แก้ความทุกข์ลำบากเราได้

C             C7                     F  

เพราะพระเยซูทราบความทุกข์นั้น

C      G                  C  

จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์


     C                                         F  

3. เมื่อเหน็ดเหนื่อยเพราะแบกภาระหนัก

C                                 G  

เหลือกำลังและเราหมดแรง

C                                 F  

ผู้ประเสริฐทรงช่วยศิษย์ที่รัก

C       G                      C  

ให้เราอ้อนวอนต่อพระองค์


  Dm   G                     C     C7  

*ถ้าสหายดูหมิ่นเกลียดชังท่าน

F     C                 Dm   G  

จงเร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้า

C        C7                     F  

แล้วทรงยื่นพระหัตถ์รับท่านไว้

C        G                     C  

ท่านจึงได้รับความบรรเทา

-4
bottom of page