NO.

249

มีสหายเลิศคือพระเยซู

KEY

    C                     F

1. มีสหายเลิศคือพระเยซู

C                           G

ผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรา

C                     F

มีอะไรรบกวนให้โศกเศร้า

C      G          C

จงรีบเร่งมาเข้าเฝ้า


Dm  G                C    C7

*เหตุไฉนเราลืมพระเจ้าบ่อย

F        C               Dm G

ใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุ

C            C7              F

เพราะการไหว้วอนเราได้ท้อถอย

C      G               C

ไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดช


     C                             F

2. เราเป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงหรือ

C                               G

เคยเดือดร้อนลำบากหรือเปล่า

C                        F

ไม่ควรย่อท้อหรือใจห่อเหี่ยว

C      G              C

แต่รีบเร่งนำมาเข้าเฝ้า


 Dm  G            C  C7

*เราจะหาสหายที่วางใจ

F          C                Dm G

แก้ความทุกข์ลำบากเราได้

C           C7                 F

เพราะพระเยซูทราบความทุกข์นั้น

C       G               C

จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์


     C                                   F

3. เมื่อเหน็ดเหนื่อยเพราะแบกภาระหนัก

C                             G

เหลือกำลังและเราหมดแรง

C                            F

ผู้ประเสริฐทรงช่วยศิษย์ที่รัก

C        G                 C

ให้เราอ้อนวอนต่อพระองค์


  Dm G                  C   C7

*ถ้าสหายดูหมิ่นเกลียดชังท่าน

F      C             Dm G

จงเร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้า

C          C7               F

แล้วทรงยื่นพระหัตถ์รับท่านไว้

C          G                 C

ท่านจึงได้รับความบรรเทา

-4