NO.

189

สง่างามเมื่อเราเดินตามพระผู้ไถ่

KEY

           G#

1. สง่างามเมื่อเราเดินตาม

           C#

พระผู้ไถ่ซึ่งล้างบาปของข้า

                 G#                       D#7

เหมือนอย่างอยู่ในเมืองสวรรค์ชั้นฟ้า

           G#

แสนหรรษาเมื่อข้ารู้ว่า

                 C#

พระองค์ประทับอยู่ใกล้ตัวข้า

        G#                 D#7  G#

สรรเสริญพระคุณและโมทนา


          G#                         D#7

* สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า

                                   G#

สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า

                           G#7

ทรงนำเราก้าวไปไม่พลั้ง

        C#            Bbm

ทั้งที่ราบและภูเขาสูง

      D#7                          G#

สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า


         G#

2. สง่างามเมื่อมีทุกข์กลับสุข

        C#

เพราะพระองค์ทรงอยู่ใกล้

        G#                          D#7

สง่างามเมื่ออ้อนวอนด้วยวางใจ

      G#

สง่างามเมื่อข้าเดินตาม

               C#

พระผู้ประทานความสุขแจ่มใส

        G#                        D#7 G#

สรรเสริญขอบพระคุณและโมทนา

-4