top of page

NO.

198

องค์สูงสุด

KEY

F                       Bb    C            F  

1. ทรงอยู่เหนือ..ฤทธา   และกษัตรา

                    Bb      C                F  

ทรงอยู่เหนือทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมา

                    Bb        C                     Bb

สูงส่งกว่าปัญญา และหนทางปวงประชา

Gm         F            C  

ทรงสถิตที่นี่ก่อนทั้งโลกา


                       Bb     C                F  

2. ทรงอยู่เหนือบัลลังก์ และอาณาจักร

         Bb          C           F  

สิ่งมหัศจรรย์ ทั้งสิ้น ที่โลกรู้มา

                 Bb           C               Bb

ยิ่งกว่ากองคลัง และทรัพย์ทั้งสิ้นที่มี

Gm            Bb                   A  

หาสิ่งใดมาเทียบ เปรียบกับพระองค์


    F               Gm    C             F  

**ตรึง……กางเขน เก็บวางในอุโมงค์

     Dm       Gm    C                         F  

ทรงพลีพระชนม์ ถูกทอดทิ้งและเดียวดาย

              Dm    C            Bb

เหมือนกุหลาบ    ย่ำยีจนจมดิน

                 Gm   F             Bb C        F  

รับบาปประชา     และไม่ลืมข้า  องค์สูงสุด

-4
bottom of page