top of page

NO.

250

อย่ากระวนกระวาย

KEY

      F                 Am                Gm   C  

1. อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย

        Gm                       C  

แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบ

                  F  

ทุกสิ่งที่พวกท่านขอ

        Bb      C       Bb         Am  

ด้วยการอธิษฐานและการวิงวอน

Gm                            C  

พร้อมกับการขอบพระคุณ


   Bb  C                Am     Dm  

**แล้วสันติสุขของพระเจ้า

Gm     C         F  

ที่เกินความเข้าใจ

Bb                C                Am  

จะคุ้มครองจิตใจและความคิด

                 Dm  

ของท่านทั้งหลาย

Gm         C    F  

ไว้ในพระเยซูคริสต์

-4
bottom of page