NO.

250

อย่ากระวนกระวาย

KEY

F               Am               Gm C

1. อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย

      Gm                     C

แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบ

                 F

ทุกสิ่งที่พวกท่านขอ

       Bb      C      Bb          Am

ด้วยการอธิษฐานและการวิงวอน

Gm                       C

พร้อมกับการขอบพระคุณ


    Bb   C             Am   Dm

**แล้วสันติสุขของพระเจ้า

Gm     C       F

ที่เกินความเข้าใจ

Bb              C               Am

จะคุ้มครองจิตใจและความคิด

              Dm

ของท่านทั้งหลาย

Gm          C  F

ไว้ในพระเยซูคริสต์

-4