NO.

65

เพียงผู้เดียว

KEY

     D#                        Gm

1. องค์บริสุทธิ์ พระองค์ทรงงดงาม

G#                              Bb

พระองค์ทรงประทับ ในที่สูงเบื้องบน

D#                           Gm

องค์สันติราช พระองค์ทรงครอบครอง

      Fm                         Bb

และสันติภาพในพระองค์ ไม่มีที่สิ้นสุด


      Gm            G#

*พระองค์ทรงสมควร

Gm                   G#

พระองค์ทรงเป็นผู้เดียว


Bb        D#                     Gm

**ที่ข้าจะนอบน้อมวันทา ถวายนมัสการ

       G#             Bb

พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์

         D#

และข้าวางทุกสิ่ง

           Gm             Cm

ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์

         Fm

เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว

       G#             Bb          D#

ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญ

-4