top of page

NO.

590

เราขอนมัสการ

KEY

      F          Am  

1. เราขอนมัสการพระองค์

Gm                        C  

ทรงเป็นพระเจ้าจอมราชา

F              Am         Dm      Bb    G     C  

ประทับบนบัลลังก์โสภา ทรงนามว่าพระเยซู


     F                              Am  

2. ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือพญามาร

Gm                           C  

ครอบครองสวรรค์และโลกา

F                 Am    Dm  

ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้

            Bb       C    F  

สำหรับองค์ทรงนามเยซู


  Bb    C               Am    Dm        Bb

*เราจะยกย่องสรรเสริญ ชูมือนมัสการ

      C                  F  

พระนามผู้ทรงเป็นจอมราชา

         Bb    C           Am  

เปล่งเสียงถวายคำสดุดี

Dm               Bb    C     F  

แด่องค์พระภูมี ทรงนามเยซู

-4
bottom of page