NO.

81

เราจะเข้ามาสรรเสริญ

KEY

             Bb          D#

1. เราจะเข้ามาสรรเสริญ

            Bb         Gm

ด้วยใจโมทนาพระคุณ

         Bb          D#         F

เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง

         Bb           D#

เราจะร้องวันนี้เป็นวัน

         Bb        Gm

ที่พระเจ้าทรงสร้าง

    D#                   Cm F       Bb

ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์


     Bb             D#  Bb           Gm

***จงชื่นชมยินดี  จงชื่นชมยินดี

     D#                       Cm F    Bb

ให้เราเปรมปรีดิ์   และยินดีในพระองค์

Bb             D#  Bb             Gm

จงชื่นชมยินดี  จงชื่นชมยินดี

     D#                    Cm F      Bb

ให้เราเปรมปรีดิ์  และยินดีในพระองค์

-4