NO.

356

โฮซันนา (มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์)

KEY

             C

1. มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์

         C

มีเสียงร้องก้องไปทั่วใต้ฟ้า

          G

มีเสียงร้องก้องมาจากแผ่นดิน

     Dm  Em   F

ร้อง โฮ     ซัน    นา


             C

2. มีเสียงร้องยกย่องนามพระเจ้า

         C

มีเสียงร้องสรรเสริญพระเจ้า

         G

มีเสียงร้องไม่มีวันหยุดพัก

     Dm   Em   F

ร้อง  โฮ     ซัน     นา


    C      G            F  G F

**โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด

C       G              F  G  F

โฮซันนา แด่องค์ จอม รา ชา

C      G             F  G F

โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด

C       G              F  G  C

โฮซันนา แด่องค์ จอม รา ชา


      C

***โฮซันนา ฮาเลลูยา

G

โฮซันนา ฮาเลลูยา

Am      G           F

โฮซันนา แด่จอมราชา

-4