NO.

120

โฮซันนา W501

KEY

G#                                       D#

1. ขอพระองค์เปิดตาและใจของข้า

                                    C#

ให้ข้าได้มองเห็นพระพักตร์พระองค์

             G#

พระองค์บริสุทธิ์


G#                                   D#

2. ข้าได้มาเข้าเฝ้าพระเจ้าสูงสุด

                            C#        D#

อยู่ต่อหน้าบัลลังก์อันบริสุทธิ์

                  G#

พระองค์ทรงงดงาม


Fm

*ข้าก้มกราบนมัสการ

Bbm

ข้าชูมือสรรเสริญพระนาม

C#                              D#

ร้องโฮซันนา แด่องค์จอมราชา


      G#           Bbm

*โฮซันนา โฮซันนา

      C#                             D#

โฮซันนา แด่พระเจ้าองค์จอมราชา

  G#             Bbm

โฮซันนา โฮซันนา

     C#                              D#

โฮซันนาแด่พระเจ้า องค์จอมราชา

-4