NO.

95

ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์

KEY

    D#           Bb

1. ข้าได้ยินเสียงตรัส

     Cm             G#

และข้าจะเชื่อพระองค์

D#             Bb

ใจถ่อมและหันกลับ

Cm                G#

คืนสู่พักตร์พระองค์

        Cm           G#

เพราะทรงเรียกข้า สู่ความจริง

    Cm      C#            Bb

ข้าอยู่ที่นี่ เรียกหาพระองค์


                  D#             D#

** ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์

           Cm             Cm

ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์

        G#              Gm         Cm

ให้ข้าใช้ชีวิตปลอดภัยในพระหัตถ์

          C#           Bb

ให้พระคุณเป็นดั่งโล่กำบัง

            D#                D#

ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์

            Cm             Cm

ใหข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์

        G#             Gm     Cm

ข้าจะใช้ชีวิต อยู่ในน้ำพระทัย

         Fm      Bb             D#

ให้พระคุณเป็นร่มปกคลุมตัวข้า

-4