top of page

NO.

067

ไฟไฟไฟ

KEY

     Bb             Gm  

1. ไฟไฟไฟ ขององค์พระเจ้า

Cm                         F  

ลอยลงมาเหนือพวกเรา

Bb                    Gm  

คริสเตียนไม่ควรซึมเซา

Cm       F          Bb

มาพวกเราร้องเพลง


     Bb          Gm  

**ขอองค์พระเยซูเจ้า

     Cm          F  

ประทานไฟลงมา

Bb             Gm  

ขอองค์พระเยซูเจ้า

       Cm     F    Bb

ประทานไฟในใจข้า

-4
bottom of page