NO.

67

ไฟไฟไฟ

KEY

     Bb               Gm

1. ไฟไฟไฟ ขององค์พระเจ้า

Cm                     F

ลอยลงมาเหนือพวกเรา

Bb                   Gm

คริสเตียนไม่ควรซึมเซา

Cm      F        Bb

มาพวกเราร้องเพลง


     Bb            Gm

**ขอองค์พระเยซูเจ้า

     Cm         F

ประทานไฟลงมา

Bb            Gm

ขอองค์พระเยซูเจ้า

     Cm      F    Bb

ประทานไฟในใจข้า

-4