top of page

NO.

246

ขอบคุณพระเยซู

KEY

G                      Am     D  

1. ขอบคุณพระเยซู

                        G  

มอบความรักแก่เรา

G                   Am     D  

ขอบคุณพระเยซู

                        G       G7  

ทรงพระคุณมากมี


                      C                        Am  

* เราเปล่งเสียงร้องสรรเสริญพระนาม

G                    Em    Am               D  

ร้องสรรเสริญโมทนา พระองค์เป็นทุกสิ่ง

                        G  

เป็นพระเจ้าของเรา

+5
bottom of page