top of page

NO.

091

สิ่งที่มองไม่เห็น

KEY

Intro: F  / Dm  / Bb/ C  

              F                Dm  

1. เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ

              Bb

ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรา

         C  

กำลังทรุดโทรมไป

F                 Dm  

แต่จิตใจภายในนั้น

      Bb                          C  

ก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน


               Bb              Am  

*เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเรา

     Bb                Am  

ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น

     Bb                  Am  

จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวร

Bb                   C  

มากหาที่เปรียบมิได้


                F                        Dm  

**เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของ

                    Bb  

ที่เรามองเห็นอยู่

              C                     F  

แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น


                                   Dm  

เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่

                      Bb

 นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน

             C                          F  

แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์


    F                     Dm   Bb                C  

***สองโครินทร์บทที่สี่   ข้อสิบหกถึงสิบแปด

+5
bottom of page