top of page

NO.

081

เราจะเข้ามาสรรเสริญ

KEY

              G              C  

1. เราจะเข้ามาสรรเสริญ

            G             Em  

ด้วยใจโมทนาพระคุณ

         G              C           D  

เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง

         G               C  

เราจะร้องวันนี้เป็นวัน

         G          Em  

ที่พระเจ้าทรงสร้าง

    C                      Am   D      G  

ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์


     G            C    G             Em  

***จงชื่นชมยินดี  จงชื่นชมยินดี

     C                        Am   D      G  

ให้เราเปรมปรีดิ์   และยินดีในพระองค์

G             C    G              Em  

จงชื่นชมยินดี  จงชื่นชมยินดี

     C                      Am   D        G  

ให้เราเปรมปรีดิ์  และยินดีในพระองค์

+5
bottom of page