top of page

NO.

483

ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา

KEY

               G#                 D#

1: ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา

        C#                  G#

ให้ใจข้าล้นเหมือนลำธาร

           G#         D#

ของทุกสิ่งที่ข้าได้มีอยู่

             C#                 G#

ล้วนพระองค์เป็นผู้ประทาน

        G#                Fm  

โมทนาพระคุณพระเยซู

            C#              G#

ด้วยขับร้องบทเพลงถวาย

         G#           D#

ข้ายืนอยู่บนศิลามั่นคง

          C#    D#      G#

คือพระองค์ผู้รักมากมาย


          G#                D#

2: ในอดีตทรงช่วยให้มีชัย

          C#           G#

เดี๋ยวนี้ข้าจึงพึ่งอาศัย

             G#           D#

ขอทรงเมตตาข้าเสมอไป

           C#               G#

ทั้งทรงช่วยจนถึงวันตาย

         G#                Fm  

พระเยซูทรงติดตามหาข้า

        C#                  G#

เมื่อหลงไปจากทางสวรรค์

              G#              D#

พระองค์ทรงเป็นความรักยิ่งใหญ่

           C#    D# G#

ไถ่ด้วยโลหิตอัศจรรย์


              G#                   D#

3: ข้าเป็นหนี้พระคุณพระเยซู

                 C#           G#

เพราะทรงพลีชีวิตเพื่อไถ่

         G#                D#

ขอให้พระคุณที่ทรงเมตตา

            C#            G#

ตรึงดวงใจข้าจนวันตาย

              G#         Fm  

พระองค์ทรงรักข้าเสมอไป

         C#             G#

แต่ข้าเผลอมักลืมพระคุณ

         G#        Fm  

ตั้งแต่นี้ไปขอถวายตัว

           C#       D#     G#

กับพระองค์จนชีพวางวาย


           G#                    D#

4: พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณ

.            C#                  G#

เป็นประธานของศิษย์ทั้งหลาย

          G#              D#

ถ้าพระองค์ไม่เสด็จมาช่วย

.         C#             G#

ข้าต้องม้วยอยู่ในอบาย

          G#            Fm  

ขอเอ็นดูข้าขอเอ็นดูข้า

              C#                G#

พระองค์เดียวมีฤทธิ์ช่วยได้

        G#                   D#

ขอเมตตาข้าขอเมตตาข้า

             C#      D#       G#

พระองค์เดียวมีฤทธิ์ช่วยได้ 

+6
bottom of page