top of page

NO.

256

ข้ายกเสียงขึ้น

KEY

                     C#

1. ข้ายกเสียงขึ้นด้วยเพลง

                      F#

สรรเสริญพระนาม

              G#                          C#

ข้ายกมือขึ้นด้วยใจต้องการเดินตาม

                C#                             F#

เติมข้าให้เต็มด้วยความรักของพระองค์

                 G#                               C#

เพื่อให้ปากข้า ร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง


            C#   C#7 F#

* ร้องว่า ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

C#                           G#

สรรเสริญยกย่องพระนาม

           C#  C#7F#

ร้องว่า ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

C#    G#                 C#

สรรเสริญยกย่องพระนาม

+6
bottom of page