top of page

NO.

358

ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่

KEY

          Bbm                     Bbm  

1. ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่

F#     Fm     Bbm  

จิตข้าขอสรรเสริญ

           Bbm                  Bbm  

บนกางเขน พระองค์ทรงไถ่บาปข้า

F#   Fm       Bbm  

จิตข้าขอสรรเสริญ


                C#

* องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์

          D#m  

พิชิตความมรณา

F#    G#        F7  

จิตข้าขอสรรเสริญ

         Bbm           Bbm  

ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน

F#    Fm     Bbm  

จิตข้าขอสรรเสริญ

+6
bottom of page