top of page

NO.

357

ชำระใจของข้า

KEY

    Bb   F      Gm                Cm  

1. ชำระใจของข้า โปรดชำระให้งาม

       F          F  

เรืองรอง ดัง ทอง  คำ

Bb   F       Gm               Cm          F  

ชำระใจของข้า โปรดชำระให้งาม ดังทองคำ


  Bb D#    F      Bb       D#     F  

* ชำระลูกใหม่ โปรดฟื้นใจภายใน

      Bb  F  

ให้ชีวิต บริสุทธิ์

Bb        D#      F  

พ้นจากมารจากอบาย

                    Bb    F  

โปรดเถิดพระเจ้า ผู้บริสุทธิ์

Bb         D#       F          F  

ขอโปรดเจิมด้วยองค์พระวิญญาณ

Cm            F          Bb

รับใช้ ตาม  น้ำ พระทัย


     Bb  F       Gm                 Cm  

2. ชำระใจของข้า โปรดชำระดวงใจ

    F           F  

ในองค์ พระวิญญาณ

Bb   F       Gm          Cm              F  

ชำระใจของข้า จิตใจที่โง่เขลา และหลงทาง

+6
bottom of page