top of page

NO.

440

ถวายกายใจ

KEY

F#             C#      B    C#            F#

พระองค์เข้ามา สัมผัส ทรงตรัสในใจ

F#             C#      B   C#              F#

เรียกเราเข้าไป สัมผัส ความรักพระองค์

F#             C#         B    C#         F#

พระองค์จะนํา ทุกอย่าง นับจากวันนี้

F#       C#    B    C#             F#

หัวใจที่มีทั้งหมด เป็นของพระองค์


        B                             Bbm  

***ถวายกายและใจให้พระองค์ครอบครอง

G#m       C#         F#

เป็นเจ้าของตลอดไป

B                               Bbm              D#

ถวายกายและใจมอบชีวิตตามพระทัย

G#m      C#        F#       D#m  

ให้พระองค์หมดทั้งใจ

G#m       C#            F#

(ให้เป็นไปตามพระองค์)

+6
bottom of page