top of page

NO.

130

ทุกสิ่งสรรเสริญ

KEY

    E            A             B  

1. ร้อง สรรเสริญ พระนามพระเจ้า

E             A         B  

ร้อง สรรเสริญ พระผู้ทรงสร้าง

A               B  

ฟ้าและจักรวาล


      E         A             B  

2. ร้อง สรรเสริญ พระราชกิจ

E           A               B  

ร้อง สรรเสริญ ความยิ่งใหญ่

       A                 B  

พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์


          A                 E  

*ด้วยเสียงแตร ด้วยพิณใหญ่

      A                     E  

ด้วยใจแห่งการสรรเสริญ

         Bb                E  

ด้วยเสียงเพลง เต้นโลดไป

     D                   B  

สุดใจมอบแด่พระองค์


      E              B              A            B  

*ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า

     E         B            A                  B  

ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระนาม

     E         B             A               B  

ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า

    E          B            A                   B  

ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระนาม

+6
bottom of page