top of page

NO.

226

ผู้เป็น

KEY

       D#            G#

1.ข้าปฏิบัติพระผู้ช่วย

       D#

ด้วยทรงพระชนม์เป็นอยู่

    D#               Cm   F                   Bb

ข้ารู้ว่าพระองค์ทรงมีชีวิตเป็นอยู่เรื่อยไป

     D#

ข้าเห็นพระคุณพระเยซู

     D#

ได้ยินเสียงหนุนน้ำใจ

      F                                   Bb

เมื่อข้ามีความทุกข์ครั้งใดพระองค์อยู่ใกล้


      D#             G#             D#

*ผู้เป็น ผู้เป็นคือองค์พระเยซูเจ้า

       Bb                 D#

ทรงเดินและตรัส สถิตกับเรา

       F              Bb

ทรงนำทางแคบชีวี

       D#                   G#          Gm  

ทรงเป็น ทรงพลีประทานชีวิตนิรันดร์

        Cm         F   

ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร

    D#      Bb     D#

ข้ารู้เพราะอยู่ในใจ


        D#                G#

2.แลไปในโลกล้อมรอบข้า

      D#

พระองค์ทรงคุ้มครองอยู่

     D#                     Cm  

แม้ข้าจะเหนื่อยแสนเมื่อยล้า

     F                   Bb

แต่ข้าไม่ยอมท้อถอย

    D#

ข้ารู้พระองค์ทรงนำหน้า

        D#

ตามทางชีวาน้อยใหญ่   

      F                        Bb

พระเยซูจะเสด็จมาในวันสุดท้าย


        D#          G#

3.ชื่นใจยินดีโอ้คริสเตียน

      D#

จงเพียรร้องเพลงสรรเสริญ

        D#            Cm        F           Bb

สรรเสริญว่าฮาเลลูยา แด่พระเยซูผู้ไถ่

       D#

ทรงเป็นความหวังของผู้หา

       D#

เมตตาแก่คนทั่วไป

    F                                  Bb

ไม่มีใครเหมือนพระเยซูพระผู้ยิ่งใหญ่

+6
bottom of page