top of page

NO.

420

พระเจ้ายิ่งใหญ่เราทำได้

KEY

                C#m                 B  

1. เมื่ออยู่กลางทะเลที่น่ากลัว

                 A              B  

คลื่นลมก็มากมายไม่เห็นอะไร

              C#m                      B  

หากพระองค์ชวนเราให้ก้าวไป

                  A          B  

ก้าวพ้นจากเรือนี้


              C#m                       B  

2. เราจะเดินไปบนคลื่นและลม

                     A       B  

ด้วยความเชื่อที่มี ไปหาพระองค์

           C#m                   B  

ไม่ต้องกลัวเมื่อใจเชื่อมั่นคง

                   A              B  

พระองค์เปิดหนทางไป

     F#m          G#m        A            B  

*ถวายทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์

        F#m         G#m              A       B  

ทรงเพิ่มให้เกิดผลอย่างมากมาย


                     E  

***ป่าวร้องเรื่องรักที่ยิ่งใหญ่

    B  

ชีวิตประกาศก้องไป

       C#m       B          A  

จากร้อยพันพระองค์เพิ่มให้เป็นล้าน

                 E  

เพราะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

Bm             E             A  

ไม่ว่าทำสิ่งไหนก็เป็นไปได้ทั้งนั้น

    F#m             G#m  

ไม่มองชีวิตด้วยตา

         Am                  B           C#m  

แต่ว่าเชื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่เราทำได้ทุกสิ่ง


              C#m               B  

3. ไม่เคยมีอะไรที่ยากเกิน

                    A             B  

พระองค์จะเปิดทาง แค่ไว้วางใจ

      C#m                      B  

ให้ชีวิตเป็นพรหลั่งไหลไป

                 A                  B  

ให้คนสรรเสริญพระนาม

+6
bottom of page