top of page

NO.

311

วางชีวิต

KEY

     Bb              F      Gm  

1. วางชีวิต วางเกียรติที่มี

           D#       Cm     F  

ที่แทบเท้าพระเยซู

     Bb                    F        Gm  

เรารับความรักและพระเมตตา

         D#       F      Bb

ที่แทบเท้าพระเยซู


                       D# Bb   Cm    Bb

**(และ)เราร้องบริสุทธิ์   บริสุทธิ์

                    D#  Bb    Cm    Bb

(และ)เราร้องบริสุทธิ์     บริสุทธิ์

                     D# Bb      Cm      F   Bb

(และ)เราร้องบริสุทธิ์      บริสุทธิ์ พระผู้ไถ่

+6
bottom of page