top of page

NO.

189

สง่างามเมื่อเราเดินตามพระผู้ไถ่

KEY

            F#

1. สง่างามเมื่อเราเดินตาม

             B  

พระผู้ไถ่ซึ่งล้างบาปของข้า

                    F#                       C#7

เหมือนอย่างอยู่ในเมืองสวรรค์ชั้นฟ้า

             F#

แสนหรรษาเมื่อข้ารู้ว่า

                   B  

พระองค์ประทับอยู่ใกล้ตัวข้า

        F#                  C#7  F#

สรรเสริญพระคุณและโมทนา


          F#                             C#7

* สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า

                                         F#

สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า

                              F#7

ทรงนำเราก้าวไปไม่พลั้ง

       B                 G#m  

ทั้งที่ราบและภูเขาสูง

      C#7                             F#

สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า


            F#

2. สง่างามเมื่อมีทุกข์กลับสุข

           B  

เพราะพระองค์ทรงอยู่ใกล้

        F#                              C#7

สง่างามเมื่ออ้อนวอนด้วยวางใจ

       F#

สง่างามเมื่อข้าเดินตาม

                 B  

พระผู้ประทานความสุขแจ่มใส

        F#                         C#7 F#

สรรเสริญขอบพระคุณและโมทนา

+6
bottom of page