top of page

NO.

202

องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

KEY

    G#

1. องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

                               D#

องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกร

G#                   Fm  

ชาวสวรรค์ และโลกา

G#                  Fm  

พากันร้อง สรรเสริญว่า

G#                    D#     G#

องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่


    G#

2. เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่

                                  D#

เรารับใช้พระเจ้าเกรียงไกร

G#                   Fm  

ชาวสวรรค์ และโลกา

G#                   Fm  

พากันร้อง สรรเสริญว่า

G#              D#      G#

เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่

+6
bottom of page