top of page

NO.

251

เรานำเสียงการสรรเสริญ

KEY

     G#                         G#

1. เรานำเสียงการสรรเสริญ

          C#              G#

มายังวิหารของพระองค์

G#                          G#

เรานำเสียงการสรรเสริญ

          C#   D#      G#

มายังวิหารของพระองค์


         C#           G#                   D#

* เราถวายคำโมทนา เป็นเครื่องบูชา

         G#

แด่พระผู้เป็นเจ้า

       C#         G#

เราถวายคำสดุดี

                  D#            G#

เป็นเครื่องบูชา แด่พระองค์

+6
bottom of page