top of page

NO.

471

ไม่รักไม่รู้จัก

KEY

C#m             F#                 B             G#m  

ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน

C#m                 F#               B    G#m  

เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า

C#m             F#        B              G#m  

และทุกคนที่รัก ก็บังเกิดมาจากพระเจ้า

      C#m   F#

และรู้จักพระเจ้า


      B    G#m      C#m     F#

**ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า

         D#m    G#m   C#m      F#

เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก

    B   G#m       C#m     F#

ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า

              D#m   G#m   C#m   F#       B  

เพราะว่าพระเจ้า.... ทรงเป็นความรัก

B                  G#m   C#m             F#

***1 ยอห์น บทที่ 4… ข้อ 7 และข้อ 8

+6
bottom of page