NO.

300

ขอบพระคุณด้วยใจโมทนา

KEY

                D             A

1. ขอบพระคุณด้วยใจโมทนา

           Bm         F#m

ขอบพระคุณแด่องค์บริสุทธิ์

            G                    D

ขอบพระคุณเพราะพระองค์ประทาน

        C      A

พระเยซู พระบุตร


       F#m            Bm             Em

*เดี๋ยวนี้ ให้ผู้อ่อนแอกลับเป็นเข้มแข็ง

           A               D

ให้ผู้ขัดสนกลับเป็นมั่งมี

                    Bm           Em   A

เพราะพระองค์ทรงกระทําสิ่งดีเพื่อเรา

       D

ขอบพระคุณ

-3