top of page

NO.

028

ชีวีเราอยู่ในพระองค์

KEY

      E  

1. ชีวีเราอยู่ในพระองค์

    C#m  

กำลังเราอยู่ในพระองค์

              A  

ความวางใจเราอยู่ในพระองค์

     B  

ในพระองค์ (X2)


            A                  B            E  

**เราจะสรรเสริญ ด้วยสุดสิ้นดวงจิต

        A                     B        E  

เราจะสรรเสริญ ด้วยสุดสิ้นกำลัง

      B         E          C#         F#m  

ด้วยสุดสิ้นชีวิต ด้วยสุดสิ้นจิตใจ

D            F#m              B  

ความวางใจอยู่ในพระองค์

-3
bottom of page