NO.

233

พระคริสต์นำหน้า

KEY

          B                B

1. พระเยซูคริสต์ ทรงนำชีวิต

     E                   B         F#

ให้ข้าเดินทาง ชอบธรรม ใกล้ชิด

     B             E

ข้าอยู่ที่ใด หรือทำอะไร

      B         E         F#       B

พระหัตถ์ พระองค์ ทรงจูง ข้าไป


         B        F#         E        B

*พระคริสต์นำหน้า พระคริสต์นำหน้า

      B         E         B     F#

พระหัตถ์พระองค์ ทรงจูงมือข้า

      B      F#          E          B

เต็มใจเดินตาม ด้วยความเปรมปรีดิ์

       B         E        F#      B

พระหัตถ์พระองค์ ทรงนำ ทุกที


           B                       E

2. บางคราวต้องผ่าน ความทุกข์มืดมัว

        B         E        B         F#

บางคราวโศกเศร้า บังเกิดความกลัว

        B                E

บางคราวราบรื่น ชื่นใจยินดี

       B        E         F#     B

พระหัตถ์พระองค์ ทรงนำทุกที


         B                E

3. ข้าขอพระเจ้า ทรงจูงมือไป

    B     E   B      F#

ไม่ว่าจะนำสู่ตำบลใด

     B                     E

จะเกิดความทุกข์หรือสุขก็ดี

       B        E        F#     B

พระหัตถ์พระเจ้า ทรงนำทุกที


            B                   E

4. ครั้นเสร็จการงาน ต้องลาจากโลก

     B     E           B         F#

จิตใจพ้นทุกข์ พ้นความเศร้าโศก

        B               E

เพราะข้าจะได้ อยู่เมืองสวรรค์

    B          E          F#      B

กับองค์พระคริสต์ เป็นนิจนิรันดร์

-3