top of page

NO.

233

พระคริสต์นำหน้า

KEY

           B                 B  

1. พระเยซูคริสต์ ทรงนำชีวิต

    E                      B           F#

ให้ข้าเดินทาง ชอบธรรม ใกล้ชิด

     B              E  

ข้าอยู่ที่ใด หรือทำอะไร

      B            E          F#    B  

พระหัตถ์ พระองค์ ทรงจูง ข้าไป


         B         F#           E        B  

*พระคริสต์นำหน้า พระคริสต์นำหน้า

       B         E         B       F#

พระหัตถ์พระองค์ ทรงจูงมือข้า

      B       F#           E            B  

เต็มใจเดินตาม ด้วยความเปรมปรีดิ์

       B         E           F#    B  

พระหัตถ์พระองค์ ทรงนำ ทุกที


            B                         E  

2. บางคราวต้องผ่าน ความทุกข์มืดมัว

        B          E        B             F#

บางคราวโศกเศร้า บังเกิดความกลัว

        B                   E  

บางคราวราบรื่น ชื่นใจยินดี

       B         E            F#   B  

พระหัตถ์พระองค์ ทรงนำทุกที


         B                    E  

3. ข้าขอพระเจ้า ทรงจูงมือไป

    B     E     B     F#

ไม่ว่าจะนำสู่ตำบลใด

     B                        E  

จะเกิดความทุกข์หรือสุขก็ดี

       B          E        F#     B  

พระหัตถ์พระเจ้า ทรงนำทุกที


            B                     E  

4. ครั้นเสร็จการงาน ต้องลาจากโลก

     B       E             B         F#

จิตใจพ้นทุกข์ พ้นความเศร้าโศก

           B              E  

เพราะข้าจะได้ อยู่เมืองสวรรค์

     B          E            F#      B  

กับองค์พระคริสต์ เป็นนิจนิรันดร์

-3
bottom of page