top of page

NO.

594

พระบัญญัติ

KEY

    E                                    C#m    B  

1. พระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นว่า

  A                   G#m    F#m  

พระบัญญัติอันดับแรกคือ

B       E      B          C#m      B  

โอ ชนอิสราเอล จงฟังเถิด

             A  

องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

             B  

เป็นพระเจ้าองค์เดียว


            A                            G#m  

***พวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้า

   F#m                  B            E  

ผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่าน

       A  

ด้วยสุดจิตของท่าน

            G#m               C#m  

ด้วยสุดความคิดของท่าน

        F#                  B  

และด้วยสุดกำลังของท่าน


          E                                    C#m    B  

2. ส่วนพระบัญญัติที่สำคัญอันดับสองคือ

    A                           G#m   F#m  

จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

B       E                B        C#m      B  

ไม่มีพระบัญญัติอื่นใดที่สำคัญยิ่งกว่า

A          B          E  

พระบัญญัติเหล่านี้”

-3
bottom of page