top of page

NO.

270

พระเจ้าของเรา

KEY

    C#m              A         E  

1. พระองค์ทรงความอัศจรรย์

C#m             A               E  

มากมายสุดเกินจะบรรยาย

            F#m                          B  

จะหาผู้ใดเปรียบ เหมือนพระองค์


    C#m     A               E  

2. ที่ใดมืดมน ทรงเป็นทาง

C#m                   A                E  

พระองค์เปลี่ยนแปลง เราทั้งหลาย

             F#m                 B  

จะหาผู้ใดเปรียบ เหมือนพระองค์


      C#m  

***พระองค์ทรงเข้มแข็ง

A  

ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งไหน

E                               B  

พระองค์อยู่เหนือทุกๆ อย่าง เกินผู้ใด

C#m                   A  

พระองค์ผู้รักษา ทรงเปี่ยมด้วยฤทธา

      E           B  

พระเจ้า ของเรา


C#m                                A  

****และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา

                        E  

จะมีผู้ใดหยุดยั้งเรา

                                B  

และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา

                          C#m    A    E    B  

จะมีอะไรมาต้านทาน

   B                   C#m    A    E    B  

จะมีอะไรมาต้านทาน

-3
bottom of page