top of page

NO.

220

เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้า

KEY

           C#m  

1. เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้า

    G#m               C#m  

ข้าสรรเสริญ พระเยซู (X2)


        F#m    B         E    C#m  

** ข้าสรรเสริญ ข้าสรรเสริญ

     F#m              G#m    C#m  

ข้าสรรเสริญ พระเย.....ซู (X2)

-3
bottom of page