top of page

NO.

353

โปรดชำระดวงใจของข้า

KEY

           E               G#m      A       E  

1. โปรดชำระดวงใจของข้า ให้สะอาด

C#m                   B                E  

และฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ ในดวงใจข้า (X2)


A                   B  

*ขออย่าทรงทิ้งข้า

              E                 C#m  

จากพระพักตร์ของพระองค์

      A                    B                 E  

แต่ขอองค์พระวิญญาณ สถิตภายใน

     A            B             G#m              C#m  

ทรงฟื้นน้ำใจข้า ด้วยพระโลหิตแห่งการไถ่

A                      B                E  

และฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ ในดวงใจข้า


          E             G#m     A         E  

2. ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา โอพระเจ้า

C#m                   B             E  

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้า (X2)


       A               B            E            C#m  

**ข้ารู้ว่าพระองค์มีพระประสงค์ในชีวิตข้า

       A               B              E  

ข้าพร้อมที่จะทำตามพระบัญชา

    A                    B            G#m         C#m  

ข้าจะทูลพระองค์ตราบเท่าชีวิตของข้ามีอยู่

A                 B           E  

ด้วยความเมตตาที่มีต่อข้า

-3
bottom of page