top of page

NO.

042

ในพระนามพระเยซู

KEY

B  

1. ในพระนามพระเยซู ในพระนามพระเยซู

                    F#

เราจะเป็นผู้มีชัย

F#                        F#

ในพระนามพระเยซู  ในพระนามพระเยซู

F#                   B  

ผีร้ายจะต้องหนีไป


    E                B  

**เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซู

C#m        F#   B       B7  

ใครสามารถต่อสู้เราได้

E                 B  

เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซู

C#m          F#  B  

เราจะเป็นผู้มีชัย

-3
bottom of page