top of page

NO.

538

ไม่มีพรมแดน

KEY

     B               F#

1. จะออกไป จะออกไป

G#m     F#                E               F#

ไม่ว่าที่ไหนที่ทรงบัญชา... ข้าจะไป

B                F#

ส่งความรัก ด้วยชีวิต

G#m         F#                  E  

พระเยซูคริสต์ช่วยให้พ้นบาป

                      F#

อยากให้โลกได้รู้


                   E                        B  

***ไม่มีพรมแดนหรือ ใครจะขัดขวาง

                E                          B  

เมื่อทรงนำไป พระองค์จะเปิดทาง

                   E                C#m  

ยากเย็นเพียงใด ข้าจะตรงไป

                     A       F#

ไม่มองกลับหลัง

                                 B  

ประกาศพระนามพระองค์


     B              F#

2. ไม่ยอมแพ้ ไม่รอช้า

G#m        F#              E              F#

ไม่ว่าสิ่งไหนที่ทรงบัญชา... ข้าจะทำ

B            F#

สุดกำลัง สุดความคิด

G#m          F#               E  

ข้ามอบชีวิตเป็นเครื่องบูชา

                      F#

ข้าพร้อมจะรับใช้

-3
bottom of page