NO.

226

ผู้เป็น

KEY

       G              C  

1.ข้าปฏิบัติพระผู้ช่วย

       G  

ด้วยทรงพระชนม์เป็นอยู่

    G                 Em   A                   D  

ข้ารู้ว่าพระองค์ทรงมีชีวิตเป็นอยู่เรื่อยไป

     G  

ข้าเห็นพระคุณพระเยซู

     G  

ได้ยินเสียงหนุนน้ำใจ

      A                                   D  

เมื่อข้ามีความทุกข์ครั้งใดพระองค์อยู่ใกล้


      G               C               G  

*ผู้เป็น ผู้เป็นคือองค์พระเยซูเจ้า

       D                   G  

ทรงเดินและตรัส สถิตกับเรา

       A              D  

ทรงนำทางแคบชีวี

       G                     C            Bm  

ทรงเป็น ทรงพลีประทานชีวิตนิรันดร์

        Em         A   

ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร

    G        D       G  

ข้ารู้เพราะอยู่ในใจ


        G                  C  

2.แลไปในโลกล้อมรอบข้า

      G  

พระองค์ทรงคุ้มครองอยู่

     G                       Em  

แม้ข้าจะเหนื่อยแสนเมื่อยล้า

     A                   D  

แต่ข้าไม่ยอมท้อถอย

    G  

ข้ารู้พระองค์ทรงนำหน้า

        G  

ตามทางชีวาน้อยใหญ่   

      A                        D  

พระเยซูจะเสด็จมาในวันสุดท้าย


        G            C  

3.ชื่นใจยินดีโอ้คริสเตียน

      G  

จงเพียรร้องเพลงสรรเสริญ

        G              Em        A           D  

สรรเสริญว่าฮาเลลูยา แด่พระเยซูผู้ไถ่

       G  

ทรงเป็นความหวังของผู้หา

       G  

เมตตาแก่คนทั่วไป

    A                                  D  

ไม่มีใครเหมือนพระเยซูพระผู้ยิ่งใหญ่

-2