NO.

316

ผู้ใดจะเปรียบได้

KEY

       F               C          Bb

1. ผู้ใดจะเปรียบได้ พระเจ้าองค์เดียว

   C                 F        C  

ที่ข้าเฝ้าคอยในใจ

    F                C  

สิ่งใดจะเปรียบปาน

     Bb                     C               F  

ได้พบพระพักตร์ ใกล้ชิดสนิทพระองค์


               Dm    Bb          F  

*พระองค์เป็น ผู้เติมชีวิตข้าให้เต็ม

             Bb     Gm       C  

พระองค์เป็น ผู้สร้างชีวิตข้าใหม่

             Dm    Bb         F  

พระองค์เป็น ผู้ทำให้ใจข้าชื่นบาน

              Bb    C             F  

พระองค์เป็น ผู้ตอบคำร้องจากใจ


       F           C       Bb

2. ข้ารักพระบิดา ขอเชิญพระองค์

     C               F     C  

เข้ามาสัมผัสในใจ

      F           C        Bb

เติมข้าให้เต็มล้น เพื่อข้าพบรักพระองค์

  C          F  

ที่สุดดวงใจ

-2