top of page

NO.

069

มาเร็วมาร้องสรรเสริญพระเจ้า

KEY

F               Bb        C  

1. มาเร็วมาร้องสรรเสริญพระเจ้า

F            Bb        C          F  

ร้องรำทำเพลงเต้นโลด สรรเสริญพระองค์

         Bb         C                         F  

*ชูมือขวา ชูมือซ้าย เฉลิมฉลองพระองค์

      Bb         C  

เราชูใจ ขอยินดี

                           F        C  

อยู่ในความรักพระองค์


F                Bb     C  

2. องค์พระเยซูพระองค์อยู่ใกล้ๆ เรา

F           Bb    C                       F  

องค์พระเยซูเรามา สรรเสริญพระองค์

          Bb        C                          F  

*ชูมือขวา ชูมือซ้าย เฉลิมฉลองพระองค์

       Bb        C  

เราชูใจ ขอยินดี

                           F        C  

อยู่ในความรักพระองค์


Bb       C       Dm  

***พระเยซู  เรารักพระองค์

Bb   C               Dm  

พระเยซู อยากอยู่ใกล้พระองค์

          Gm                  Am  

อยากชมความงามพระองค์

         Dm        C            Bb         C  

อยากเห็นพระพักตร์พระองค์ อยู่กับเรา

-2
bottom of page