top of page

NO.

251

เรานำเสียงการสรรเสริญ

KEY

     C                           C  

1. เรานำเสียงการสรรเสริญ

          F                C  

มายังวิหารของพระองค์

C                            C  

เรานำเสียงการสรรเสริญ

          F     G        C  

มายังวิหารของพระองค์


         F             C                     G  

* เราถวายคำโมทนา เป็นเครื่องบูชา

         C  

แด่พระผู้เป็นเจ้า

       F           C  

เราถวายคำสดุดี

                  G              C  

เป็นเครื่องบูชา แด่พระองค์

-2
bottom of page