top of page

NO.

255

ชาวโลกทั้งหลาย

KEY

    B     F#7   B         B    F#7  B  

1. ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจ   ยิน     ดี

   E       F#      G#m  

มีพระราชาประสูติ

      B           B  

คือพระเยซู เสด็จลงมา

     B  

ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ

     F#

ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ

     B       E          B    F#7 B  

ให้เรา ให้เรา ร้องเพลงสรรเสริญ


     B     F#7       B   B    F#7 B  

2. ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ ชาว  โลก

      E         F#         G#m  

พ้นทุกข์พ้นโศก เบิกบาน

       B              B  

พฤกษาไร่นา ภูเขาลำธาร

        B  

ประสานสำเนียงยินดี

       F#

ประสานสำเนียงยินดี

      B           E            B     F#7 B  

ประสาน ประสาน สำเนียง   ยิน   ดี


     B    F#7  B          B     F#7  B  

3. อย่าให้บาปชั่ว และความเลวทราม

        E             F#     G#m  

เป็นหนามเสียดแทง ในใจ

       B                    B  

ความรักเมตตา ของพระเยซู

      B  

บันดาลให้เรากลับใจ

      F#

บันดาลให้เรากลับใจ

      B          E       B     F#7 B  

บันดาล บันดาล ให้เรา  กลับ  ใจ


    B     F#7        B  

4. พระองค์ครองโลก

        B      F#7  B  

ด้วยความเที่ยงธรรม

      E         F#  G#m  

ทรงนำด้วยกรุณา

   B  

รังสีชอบธรรม ประจักษ์แก่ตา

        B  

ความรักประหลาดหนักหนา

       F#

ความรักประหลาดหนักหนา

         B          E           B      F#7 B  

ความรัก ความรัก ประหลาดหนักหนา

-1
bottom of page