top of page

NO.

028

ชีวีเราอยู่ในพระองค์

KEY

      F#

1. ชีวีเราอยู่ในพระองค์

    D#m  

กำลังเราอยู่ในพระองค์

              B  

ความวางใจเราอยู่ในพระองค์

     C#

ในพระองค์ (X2)


            B                  C#          F#

**เราจะสรรเสริญ ด้วยสุดสิ้นดวงจิต

        B                     C#      F#

เราจะสรรเสริญ ด้วยสุดสิ้นกำลัง

      C#       F#        D#         G#m  

ด้วยสุดสิ้นชีวิต ด้วยสุดสิ้นจิตใจ

E            G#m              C#

ความวางใจอยู่ในพระองค์

-1
bottom of page